Careers

Estimate Engineer

Job Description

 - ตำแหน่งงาน : วิศวกรประเมินราคา (เครื่องกล/ไฟฟ้า)

 - อัตราที่รับ : 2 อัตรา

 - รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

 - ประเภทงาน : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

 - สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

 - เงินเดือน (บาท) : ตามแต่ตกลง

 - ประสบการณ์ : 2 ปี

Qualification

 - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

 - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า

 - มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี

 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Responsibility

 - ศึกษาแบบ และข้อกำหนดของโครงการเพื่อที่จะทำราคาได้ละเอียด

 - ถอดแบบ จำนวนสินค้า วัสดุจากแบบ และขอราคาจากร้านค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคา

 - จัดทำต้นทุนของโครงการ

 - จัดทำใบเสนอราคาพร้อมบัญชีแสดงรายการตามรูปแบบโครงการ

 - ตรวจสอบแบบและวางแผนงานเพื่อส่งงานได้ทันตามกำหนดโครงการ

 - จัดทำรายงาน ผลงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานในแผนกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 - เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการต่างๆไว้เป็นข้อมูลของระบบ

 - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Benefit

 - ประกันสังคม

 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 - ประกันอุบัติเหตุ

 - โบนัสประจำปี

 - เบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด

 - ค่าที่พัก ต่างจังหวัด

 - ค่าเดินทาง

 - งานเลี้ยงประจำปี

 - เงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย , เสียชีวิต เป็นต้น

 - อื่นๆ


Request