Careers

Draftman

Job Description

 - ตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ (Draftman) ระบบไฟฟ้า,เครื่องกล

 - อัตราที่รับ : 2 อัตรา

 - รูปแบบงาน : พนักงานประจำ

 - ประเภทงาน : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค

 - สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

 - เงินเดือน (บาท) : ตามแต่ตกลง

 - ประสบการณ์ : 2 ปี

Qualification

 - วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 - ประสบการณ์ด้านการเขียนแบบ ไฟฟ้า,เครื่องกล อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

 - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ,Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว

 - รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

 - สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad ได้อย่างชำนาญ

Responsibility

 - ประสานงานกับวิศวกรโครงการในการจัดทำแผนการจัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งขออนุมัติให้ทันเวลาก่อนขึ้นหน้างาน

 - รวบรวมและบันทึกหมายเลขแบบทั้งหมดที่ต้องจัดทำทั้ง Shop drawing และแบบที่ใช้อ้างอิงเช่น แบบก่อสร้าง,แบบสถาปัตย์ เป็นต้น

 - ร่วมศึกษาแบบกับวิศวกรโครงการ และประสานงานกับโฟร์แมนเพื่อเคลียร์แบบหน้างานแต่ละระบบให้สอดคล้องกับที่ลูกค้ากำหนด

 - จัดทำ Shop Drawing ตามแผนงานและแก้ไขตามที่ Comment จากผู้ควบคุมงานให้เสร็จทันเวลาใช้งาน

 - ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน ( Combine ) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้าง , สถาปัตย์

 - แก้ไขปรับปรุงหากแบบเกิดมีข้อผิดพลาดตามที่ผุ้บังคับบัญชามอบหมาย

 - กำหนดผู้รับแบบที่แน่นอน เพื่อควบคุมการแจกจ่ายให้ทั่วถึง ทันสมัยล่าสุดเพื่อการใช้งานสม่ำเสมอ และควบคุมการทำลายเอกสารให้ทั่วถึง

 - จัดทำแบบ As-Built Drawing ให้ถูกต้องตามการติดตั้งงานจริงและทำสำเนาแบบ As-Built Drawing ตามจำนวนที่ส่งมอบให้กับลูกค้า

 - จัดทำ CD Back up Shop Drawing ทุกระบบอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

 - จัดทำ CD Back up As-Built Drawing ทุกระบบก่อนปิดโครงการ และนำส่งให้เจ้าหน้าที่อำนวยการกลางจัดเก็บไว้เมื่อจบโครงการแล้ว

 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Benefit

- ประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- ค่าทำงานล่วงเวลา/วันหยุด

- เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน

- กรณีออกหน่วยงาน บริษัทฯจะจัดหาที่พัก/รถยนต์ให้ร่วมกัน/ โทรศัพท์

- เงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส)

- เสื้อฟอร์ม อื่นๆ


Request